کرمان

1 / 2
2 / 2

اطلاعات مرکز

مدیر مرکز : سلیم امیرحیدری

تلفن همراه : 09133969198

سرپرست فروش :

شماره موبایل :

شماره تلفن : 034-32752341

فکس : 034-32752663

آدرس : کرمان –شرف آباد-قائم 45-سمت چپ-اولین ملک -نبش کوچه - دفتر الیت دارو

ارتباط با مرکز