مازندران

اطلاعات مرکز

مدیر مرکز : سینا قدم پور

تلفن همراه : 09112248442

سرپرست فروش : مجتبی مرتضی پور

شماره موبایل : 09112561013

سرپرست فروش : جمال وهابی

شماره موبایل : 09113267046

شماره تلفن : 011-33349942-4  

فکس : 011-33349940

آدرس : ساری - کلیومتر 2 اتوبان ساری به قائمشهر - جنب سازمان نظام مهندسی  مازندران 3

ارتباط با مرکز