نام دارو :
تامین کننده :

پودر سوربیتول پورسینا_20 ع

SORBITOL POWDER ORAL 5 g

اطلاعات کالا

پودرکلستیرامین پورسینا_10 ع

CHOLESTYRAMINE POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 4 g

اطلاعات کالا

پودر او آر اس پورسینا_10 ع

ORS POWDER, FOR SOLUTION ORAL

اطلاعات کالا

پودر پسیلیوم پرتقالی پورسینا _7 ع

پودر پسیلیوم پرتقالی پورسینا

اطلاعات کالا

پودر پسیلیوم موزی پورسینا_7 ع

پودر پسیلیوم موزی پورسینا

اطلاعات کالا

پودر متاموسیل پورسینا _7 ع

پودر متاموسیل پورسینا

اطلاعات کالا