نام دارو :
تامین کننده :

سوسپانسیون آمپی سیلین 125 م.گ کوثر

AMPICILLIN POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 125 mg/5 mL 100 mL

اطلاعات کالا

سوسپانسیون آمپی سیلین 250 م.گ کوثر

AMPICILLIN POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 250 mg/5 mL 100 mL

اطلاعات کالا

سوسپانسیون آموکسی سیلین 125 م.گ کوثر

AMOXICILLIN POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 125 mg/5mL 100 mL

اطلاعات کالا

سوسپانسیون آموکسی سیلین 250 م.گ کوثر

AMOXICILLIN POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 250 mg/5mL 100 mL

اطلاعات کالا

سوسپانسیون کوآموکسی کلاو 156 م.گ کوثر

CO-AMOXICLAV POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 125 mg/31.25 mg/5mL 100 mL

اطلاعات کالا

سوسپانسیون کوآموکسی کلاو 312 م.گ کوثر

CO-AMOXICLAV POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 250 mg/62.5 mg/5 mL

اطلاعات کالا