نام دارو :
تامین کننده :

پماد بتامتازون_ عماد درمان پارس

BETAMETHASONE OINTMENT PARENTERAL

اطلاعات کالا

پماد کلوبتازول_عماد درمان پارس

CLOBETASOL PROPIONATE OINTMENT TOPICAL 0.05 % 15 g

اطلاعات کالا

پماد هیدروکورتیزون_عماد درمان پارس

HYDROCORTISONE ACETATE OINTMENT TOPICAL 1 % 15 g

اطلاعات کالا

پماد فلوئوسینولون_عماد درمان پارس

FLUOCINOLONE ACETONIDE OINTMENT TOPICAL 0.025 % 15 g

اطلاعات کالا

پماد تریامسینولون_عماد درمان پارس

TRIAMCINOLONE ACETONIDE OINTMENT TOPICAL 0.1 % 15 g

اطلاعات کالا

پماد تریامسینولون NN_عماد درمان پارس

TRIAMCINOLONE NN OINTMENT TOPICAL 1 mg/2.5 mg/100000 [iU]/1g 15 g

اطلاعات کالا