نام دارو :
تامین کننده :

اسپری دهانی فلوتیکورت پلاس(فلوتیکازون سالمترول) 125 میکروگرم

SALMETEROL/FLUTICASONE PROPIONATE INHALANT RESPIRATORY (INHALATION) 25 ug/125 ug/1{dose} 120 {dose}

اطلاعات کالا

اسپری فلوتیکورت پلاس(فلوتیکازون سالمترول) 250میکروگرم

SALMETEROL/FLUTICASONE PROPIONATE INHALANT RESPIRATORY (INHALATION) 25 ug/250 ug/1{dose} 120 {dose}

اطلاعات کالا

کپسول سایتدروکس 500 م.گ (هیدروکسی اوره)_10 ع

HYDROXYUREA CAPSULE ORAL 500 mg

اطلاعات کالا

ویال تیکوسین 200 م.گ(تیکوپلانین)_1 ع

TEICOPLANIN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 200 mg

اطلاعات کالا

ویال تیکوسین 400 م.گ(تیکوپلانین)_1 ع

TEICOPLANIN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 400 mg

اطلاعات کالا

اسپری فلوتیکورت پلاس(فلوتیکازون سالمترول) 250 میکروگرم_ا.م

SALMETEROL/FLUTICASONE PROPIONATE INHALANT RESPIRATORY (INHALATION) 25 ug/250 ug/1{dose} 120 {dose}

اطلاعات کالا