نام دارو :
تامین کننده :

پالت پلاستیکی شرکت الحاوی

پالت پلاستیکی شرکت الحاوی

اطلاعات کالا

قطره پاراکید (استامینوفن) الحاوی

ACETAMINOPHEN SUSPENSION/ DROPS ORAL 100 mg/1mL 15 mL

اطلاعات کالا

اشانتیون قطره پاراکید

ACETAMINOPHEN SUSPENSION/ DROPS ORAL 100 mg/1mL 15 mL

اطلاعات کالا

قرص کتوتیفن الحاوی_100 ع

KETOTIFEN TABLET ORAL 1 mg

اطلاعات کالا

کپسول آموکسی سیلین 500 الحاوی قطعی_100 ع

AMOXICILLIN CAPSULE ORAL 500 mg

اطلاعات کالا

الگزیر دی سیکلومین الحاوی

DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE ELIXIR ORAL 10 mg/5mL 60 mL

اطلاعات کالا