نام دارو :
تامین کننده :

قرص اسپیروویت 500 م.گ_100 ع

اسپیرولینا پلاتنسیس

اطلاعات کالا

کپسول پروفرتیل_60 ع

کپسول پروفرتیل

اطلاعات کالا

قرص لواسین (لوودوپا/ کربی دوپا) 100/25_30ع

LEVODOPA/CARBIDOPA TABLET, EXTENDED

اطلاعات کالا

قرص لواسین لوودوپا/کربی دوپا) 200/50_30ع

LEVODOPA/CARBIDOPA TABLET, EXTENDED

اطلاعات کالا

قرص آدومدز 400 م.گ_30 ع

TABLET ADOMEDS

اطلاعات کالا