نام دارو :
تامین کننده :

آمپول ایپاسین 100م.گ/2م.ل (آمیکاسین)_10ع

AMIKACIN INJECTION PARENTERAL 50 mg/1mL 2 mL

اطلاعات کالا

آمپول ایپاسین 500م.گ/2م.ل (آمیکاسین)_10ع

AMIKACIN INJECTION PARENTERAL 250 mg/1mL 2 mL

اطلاعات کالا

آمپول آمینودیک (آمینوفیلین) _5ع

AMINOPHYLLINE INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL 10 mL

اطلاعات کالا

آمپول استاجکت (استامینوفن)_5ع

ACETAMINOPHEN INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE INTRAVENOUS 150 mg/1mL 6.7 mL

اطلاعات کالا

آمپول دیکاترو 0.5 (آتروپین سولفات)_10ع

ATROPINE SULFATE INJECTION PARENTERAL 0.5 mg/1mL

اطلاعات کالا

آمپول آتراکوریوم 50م.گ/5م.ل_5ع

ATRACURIUM BESYLATE INJECTION PARENTERAL 10 mg/1mL 5 mL

اطلاعات کالا