نام دارو :
تامین کننده :

اسپری دهانی بودفورم / 120دوز DPI (بودزوناید 160mcg /فورموترول 4.5mcg)

BUDESONIDE/FORMOTEROL FUMARATE INHALANT RESPIRATORY (INHALATION) 160 ug/4.5 ug/1{Puff} 120 {Puff}

اطلاعات کالا

اسپری دهانی بودفورم / 120دوز DPI (بودزوناید 320mcg /فورموترول 9mcg)

BUDESONIDE/FORMOTEROL FUMARATE INHALANT RESPIRATORY (INHALATION) 320 ug/9 ug/1{Puff} 120 {Puff}

اطلاعات کالا