نام دارو :
تامین کننده :

سرم دکستروز (قندی) 10% فرآورده های تزریقی_250م.ل

DEXTROSE 10% 250M.L

اطلاعات کالا

سرم دکستروز (قندی) 10% فرآورده های تزریقی_500م.ل

DEXTROSE 10% 500M.L

اطلاعات کالا

سرم دکستروز (قندی) 10% فرآورده های تزریقی_1000م.ل

DEXTROSE 10% 1000M.L

اطلاعات کالا

سرم دکستروز (قندی) 5% فرآورده های تزریقی_250م.ل

DEXTROSE 5% 250M.L

اطلاعات کالا

سرم دکستروز (قندی) 5% فرآورده های تزریقی_500م.ل

DEXTROSE 5% 500M.L

اطلاعات کالا

سرم دکستروز 5% (قندی)فرآورده های تزریقی_1000م.ل

DEXTROSE INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS

اطلاعات کالا