نام دارو :
تامین کننده :

کپسول ژلاتین نرم ژلافان 200 م.گ (ایبوپروفن)_32ع

IBUPROFEN CAPSULE, LIQUID FILLED ORAL 200 mg

اطلاعات کالا

کپسول ژلاتین نرم ژلافان 400 م.گ (ایبوپروفن)_50ع

IBUPROFEN CAPSULE, LIQUID FILLED ORAL 400 mg

اطلاعات کالا