نام دارو :
تامین کننده :

قرص کپسیتابین اکت* (کپسیتابین)500 م.گ _100ع

CAPECITABINE TABLET ORAL 500 mg

اطلاعات کالا