نام دارو :
تامین کننده :

قرص لتیزن 10م.گ (ستیریزین)_20 ع

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 10 mg

اطلاعات کالا

کرم اکوئین (استروژن کوتژوگه) 0.625م.گ_1ع

CONJUGATED ESTROGENS CREAM VAGINAL 0.625 mg/1g

اطلاعات کالا

قرص آسنترا 50 م.گ (سرترالین)_28 ع

SERTRALINE TABLET ORAL 50 mg

اطلاعات کالا

قرص آسنترا 100م.گ (سرترالین)_28 ع

SERTRALINE TABLET ORAL 100 mg

اطلاعات کالا

آمپول هیدراپرس 20 م.گ (هیدرالازین)_5 ع

HYDRALAZINE HYDROCHLORIDE INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 20 mg

اطلاعات کالا

قرص کنکور 2.5 م.گ (بیزوپرولول)_30 ع

BISOPROLOL FUMARATE TABLET ORAL 2.5 mg

اطلاعات کالا