نام دارو :
تامین کننده :

قرص لیپیتور (آتورواستاتین)10م.گ_30ع

ATORVASTATIN TABLET ORAL 10 mg

اطلاعات کالا

قرص لیپیتور (آتورواستاتین)20م.گ_30ع

ATORVASTATIN TABLET ORAL 20 mg

اطلاعات کالا

شیاف سیکلوژست 200 م.گ_15 ع

PROGESTERONE SUPPOSITORY VAGINAL 200 mg

اطلاعات کالا

شیاف سیکلوژست 400م.گ (پروژسترون)_15ع

PROGESTERONE SUPPOSITORY RECTAL 400 mg

اطلاعات کالا

قرص لتیزن 10م.گ (ستیریزین)_20 ع

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 10 mg

اطلاعات کالا

کرم اکوئین (استروژن کوتژوگه) 0.625م.گ_1ع

CONJUGATED ESTROGENS CREAM VAGINAL 0.625 mg/1g

اطلاعات کالا