نام دارو :
تامین کننده :

قرص اکوئین 1.25 م.گ_98 ع

CONJUGATED ESTROGENS TABLET ORAL 1.25 mg

اطلاعات کالا

قرص دیزینل_21 ع (س.ف)

CONTRACEPTIVE DE TABLET ORAL 0.15 mg/20 ug

اطلاعات کالا

قرص اکوئین 0.625 م.گ_98 ع

CONJUGATED ESTROGENS TABLET ORAL 0.625 mg

اطلاعات کالا

قرص سیپروترون استات 50 م.گ (س.ف)_56 ع

CYPROTERONE ACETATE TABLET ORAL 50 mg

اطلاعات کالا

قرص کلایرت_21 ع (ا.م)

CYPROTERONE COMPOUND TABLET ORAL 2 mg/0.035 mg

اطلاعات کالا

کرم اکوئین واژینال 0.625 م.گ آتی فارمد _ 1ع

CONJUGATED ESTROGENS CREAM VAGINAL 0.625 mg/1g

اطلاعات کالا