نام دارو :
تامین کننده :

قرص آ.ث.آ البرز دارو_100 ع

ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/ASA TABLET ORAL 32.5 mg/325 mg/162.5 mg

اطلاعات کالا

قرص استامینوفن 325 م.گ البرز دارو_100 ع

ACETAMINOPHEN TABLET ORAL 325 mg

اطلاعات کالا

قرص آ. اس.آ 325 م.گ البرز دارو_100 ع

ASA (ACETYLSALICYLIC ACID) TABLET ORAL 325 mg

اطلاعات کالا

قرص استامینوفن 500 م.گ البرز دارو_100 ع

ACETAMINOPHEN TABLET ORAL 500 mg

اطلاعات کالا

قرص نالیدیکسیک اسید 500 م.گ البرز دارو_100 ع

NALIDIXIC ACID TABLET ORAL 500 mg

اطلاعات کالا

قرص آدی ژل اس (آلومینیوم ام جی اس) البرز دارو _100 ع

ALUMINIUM/MAGNESIUM/SIMETHICONE TABLET, CHEWABLE ORAL 200 mg/200 mg/25 mg

اطلاعات کالا