نام دارو :
تامین کننده :

قرص استامینوفن کدئین 10+300 امین_100ع

ACETAMINOPHEN/CODEINE TABLET ORAL 300 mg/10 mg

اطلاعات کالا

قرص آسیکلوویر 200م.گ امین_30ع

ACICLOVIR TABLET ORAL 200 mg

اطلاعات کالا

قرص آسیکلوویر 400 م.گ امین_30ع

ACICLOVIR TABLET ORAL 400 mg

اطلاعات کالا

قرص آکاربوز 50م.گ امین_100ع

ACARBOSE TABLET ORAL 50 mg

اطلاعات کالا

قرص آکاربوز 100 م.گ امین_100ع

ACARBOSE TABLET ORAL 100 mg

اطلاعات کالا

قرص میگنات(ریزاتریپتان بازشونده در دهان) 10م.گ امین_10ع

RIZATRIPTAN TABLET ORAL 10 mg

اطلاعات کالا